Algemene Voorwaarden

FRNKLN Copycoaching is een handelsnaam van Het Souterrain, Zeist en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30.12.00.99.

1 ALGEMEEN

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

1.2 Opdrachtnemer: FRNKLN Copycoaching.

1.3 Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

1.4 Schriftelijk: via een document dat per post of e-mail is verzonden.

 

2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Offertes en andere prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn altijd vrijblijvend. Als Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

3.2 De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden samen met de opdrachtbevestiging en/of de overige schriftelijk gemaakte afspraken.

3.3 Als de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart. De inhoud van een eventuele schriftelijk verzonden offerte zal dan als overeengekomen gelden.

3.4 De Overeenkomst vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

4 MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Opdrachtbevestiging en/of de overige schriftelijk gemaakte afspraken. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

4.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

5.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

5.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, als dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is, dit ter exclusieve beoordeling van Opdrachtnemer.

5.5 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

5.6 Als bij de uitvoering van de Overeenkomst Opdrachtnemer op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever goederen of diensten van derden betrekt, dan gebeurt zulks voor risico en rekening van Opdrachtgever en zullen de eventuele Algemene Voorwaarden van de toeleverancier ook gelden jegens Opdrachtgever.

5.7 Alvorens tot productie, verveelvoudiging, openbaarmaking of levering aan derden wordt overgegaan dienen partijen elkaar redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen de laatste versie van alles wat in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer is geleverd te controleren en goed te keuren. Opdrachtgever dient zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Als Opdrachtgever nalaat zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen, echter overgaat tot productie, verveelvoudiging, openbaarmaking of levering aan derden is elke aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtnemer uitgesloten.

5.8 Als is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.9 Elke door Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van een Overeenkomst heeft een indicatieve strekking en is nooit een fatale termijn. Als overschrijding dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat Opdrachtgever bij aangetekend schrijven Opdrachtnemer in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

5.10 Opdrachtnemer is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst als nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: werkstaking, ziekte, het niet voldoen door toeleveranciers aan hun verplichtingen, brand, explosie, wateroverlast, overlast door derden veroorzaakt, het uitvallen van water-, gas-, elektriciteits- of internetvoorziening. De leveringstermijn wordt bij overmacht verlengd met de duur van de overmacht. Als de leveringstermijn met meer dan 30 dagen wordt verlengd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Als Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het al uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

5.11 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke en/of andere legale eisen en/of geldende normen behoren niet tot de Overeenkomst.

5.12 In- en uitlading en vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

5.13 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen alle redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s, die ontstaan door verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.

5.14 Nadere afspraken over exclusiviteit gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

6 GEHEIMHOUDING

6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd vertrouwelijke informatie die door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.

6.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en andere derden, een en ander ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft verder de vrijheid de in het kader van de Overeenkomst geleverde diensten en/of producten te gebruiken voor de eigen publiciteit.

 

7 INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIK

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. Opdrachtgever krijgt slechts de gebruiksrechten.

7.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, teksten, ontwerpen, schetsen, modellen en andere (digitale) bestanden en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer wijzigingen in het geleverde aan te brengen of door anderen te laten aanbrengen.

7.4 Tot de Overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

 

8 HONORARIUM

8.1 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. Alle kosten die Opdrachtnemer en eventueel ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Opdracht maken komen voor vergoeding in aanmerking.

8.2 Als vooraf geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal gefactureerd worden op grond van het aantal bestede uren en een voor de Opdracht overeengekomen uurtarief. Als voor de opdracht geen specifiek uurtarief wordt overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd een uurtarief van € 150 (exclusief BTW) te berekenen.

8.3 Als Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen of door een gewijzigde dan wel onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

8.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

 

9 BETALING

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

9.2 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.

9.3 Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

9.4 Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.

9.5 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

10 RECLAMES

10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

10.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

10.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

11 LEVERINGSTERMIJN

11.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

11.2 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit schriftelijk is overeengekomen.

11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

12 OPZEGGING

12.1 Wanneer de opdrachtgever om welke reden dan ook een overeenkomst schriftelijk opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding ten bedrage van 50% van de niet afgenomen dienstverlening, het honorarium voor de wel afgenomen dienstverlening en de al gemaakte kosten te betalen. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.2 Het gestelde in het vorige lid geldt ook als de overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever.

12.3 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

12.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

12.5 Als de Opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan het aan hem ter beschikking gestelde te gebruiken.

 

13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden; gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven door toeleveranciers; gebreken of onvolkomenheden in het door Opdrachtnemer geleverde, als Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7 schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven of heeft nagelaten schriftelijk het geleverde af te keuren, waarbij een termijn geldt van vijf werkdagen. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat deze schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een adviesopdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

13.3 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.

13.4 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade dan zoals gesteld in artikel 13.1 is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

13.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.

 

14 GARANTIES EN VRIJWARINGEN

14.1 Opdrachtnemer garandeert dat als er auteursrecht rust op het geleverde, Opdrachtnemer geldt als de maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

14.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of de door Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor afspraken met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt

 

15 CONTRACTSOVERNEMING

15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

15.2 In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

16 INTERNETGEBRUIK

Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

17 VERVALTERMIJN

Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

 

18 AFSTAND VAN RECHTEN

Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

19 CONVERSIE

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

20 NAWERKING

De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

21 STRIJDIGE CLAUSULES

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief of e-mail onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief of e-mail opgenomen voorwaarden.

 

22 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

22.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.

Zeist, 8 april 2015